De Vereniging

In de vereniging is ondergebracht: het beheer en de exploitatie van het arboretum. Het onroerend goed en het terrein zelf vallen niet onder de vereniging.

Doel van de vereniging
Beheer en exploitatie van Arboretum La Tuillière, om zo de volgende doelstellingen te kunnen blijven realiseren:

1. Behoud van soorten en vermeerderen van kennis aangaande bomen en struiken, alsmede een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit
Arboreta zijn van oudsher plekken waar een grote variatie in- en uitheemse bomen en struiken staan, die een belangrijke genetische biodiversiteit vertegenwoordigen. Deze biodiversiteit is waard behouden te blijven en gebruikt te worden voor hedendaagse vraagstukken over bijvoorbeeld aanpassing aan veranderende klimaatomstandigheden. Belangrijke universitaire arboreta worden (om financiële redenen) afgestoten en het is hoog tijd dat men op politiek niveau inziet dat dit een niet omkeerbaar verlies betekent voor maatschappij, wetenschap, erfgoed en onderwijs. (Stilte voor de Storm? De toekomst van in- en uitheemse bomen in Nederland.  Slob, K. (red), 2010, Nederlandse Dendrologische Vereniging).
In het licht van bovenstaande is het van belang dat het arboretum La Tuillière blijft bestaan en blijft uitbreiden wat betreft het sortiment.
Er werden in de winter van 2010-2011 ongeveer 250 verschillende soorten bomen en struiken bij geplant. Vervolgens per jaar ongeveer 50-100.
Minstens 2 maal per jaar komen een dendroloog (boomdeskundige) en een boomkweker advies geven over beplanting.
Zo veel mogelijk wordt kennis gedeeld met andere arboreta en kunnen zaden, zaailingen en stekken uitgewisseld worden (ook met kwekers).

2. Natuur- en milieueducatie
Op verzoek is er een georganiseerde rondleiding om bezoekers kennis te laten nemen van de bijzondere eigenschappen van bomen en struiken tijdens de verschillende seizoenen.
Tenminste 1 x per jaar is er een educatief project in samenwerking met een school in de regio.
Kampeerders en gasten, die in de verschillende huizen op het terrein verblijven, krijgen een rondleiding door het arboretum en informatie rond duurzaam wonen en afvalscheiding. Ook krijgen zij een rondleiding door de biologische moestuin met informatie over biologisch tuinieren. Logerende gasten en bezoekers krijgen informatie over het broeikaseffect en CO2-compensatie.

3. CO2-compensatie
Bezoekers van het arboretum en gasten in de woningen wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage te leveren aan bestrijding van het broeikaseffect en de CO2-vermindering op aarde. Hen wordt de mogelijkheid geboden om reizen te compenseren met een donatie voor het arboretum. Hier worden bomen van gekocht. De berekening van de CO2 geschiedt via criteria zoals vermeld op de website van milieucentraal (www.milieucentraal.nl).  Een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in onderhoud van bomen (‘Arbre à Pics’; Jordi DUCHEYRON) brengt een klein percentage extra in rekening op zijn facturen als CO2 compensatie. Dit bedrag van enkele honderden euro’s wordt jaarlijks besteed voor de aankoop van bomen en struiken in het Arboretum.

4. Informatiepunt voor duurzame projecten
Mensen, die geïnteresseerd zijn en een aantal duurzame activiteiten in werking willen zien, kunnen het terrein bezoeken en zien in de blokhut (van gecertificeerd hout) en de ‘Dôme’ (van Frans Douglashout) hoe een eco-toilet werkt, hoe je zelf zonnepanelen kunt aanleggen en hoe je een sedumdak aanlegt.

5. Werven van bezoekers
Bezoekers vinden hun weg naar het arboretum op de volgende wijzen:
Het arboretum ligt op een wandelroute, die door de gemeente Ayen in 2010 is uitgezet.
Er liggen folders bij de VVV van de gemeente en het vakantiepark in de gemeente.
Het staat jaarlijks op het programma van de open-tuinen-dagen in juni van de regio.
Er is een website, www.tuilliere.nl.
Mond-op-mond-reclame van logerende gasten en van bezoekers.
Het maakt deel uit van de ‘agenda-21’ van de gemeente Ayen. Dit is onderdeel van een nationaal project ter bevordering van biodiversiteit, duurzaamheid en sociale activiteiten van gemeentes in Frankrijk. De gemeente Ayen heeft daarvoor in 2009 de eerste prijs ontvangen in een landelijke competitie: ‘Sceptre d’Or’. Dit project (Developpement durable/ Duurzame ontwikkeling) wordt gecontroleerd en jaarlijks bijgesteld door een Franse nationale commissie.
Realiseren van het onderhoud en exploitatie

Veel arbeid zal geleverd worden door vrijwilligers. De eigenaren van het terrein en arboretum leveren daar een grote bijdrage aan.
Voor grote projecten worden extra en gespecialiseerde krachten ingehuurd.

Samenvatting
Het doel van de vereniging is beheer en exploitatie van het terrein en arboretum La Tuillière, 19310 Ayen.
De werkzaamheden omvatten aanplant van bomen en struiken en onderhoud van de bomentuin, werven van bezoekers, leden en donateurs, rondleidingen en milieueducatie, werven van donateurs ter CO2-kompensatie.
Gelden worden geworven via leden, bezoekers en gasten van het landgoed, alsmede door aanvragen van subsidies.
Het vermogen wordt beheerd door het verenigingsbestuur.
Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan onderhoud van het landgoed, aanplant van bomen, onderhoud van materieel en het betalen van tuinpersoneel. Het percentage dat besteed wordt aan werving is nihil. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten voor de vereniging.